Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 01 juni 2022, 11:54

Het is misschien wel de meest saaie pagina van de website. De pagina met de algemene voorwaarden, maar ze moeten online dus daarom vind je ze hier. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Definities

KLOPPR   :  KLOPPR Reclamebureau, gevestigd te Baarlo, onder KvK nummer 81809522.
Klant   :  Degene met wie KLOPPR een overeenkomst is aangegaan.
Partijen   :  KLOPPR en klant samen.
Overeenkomst  :  De overeenkomst tot dienstverlening.
Consument  :  Een klant die ook een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1                     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens KLOPPR.
1.2                     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden al zij dat uitdrukkelijke en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3                     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 : Prijzen

2.1                     Alle prijzen die KLOPPR hanteert zijn in euro’s (€), zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
2.2                    Alle prijzen die KLOPPR hanteert voor de diensten, op de website, via social media of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan KLOPPR te allen tijde wijzigen.
2.3                    De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door KLOPPR vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
2.4                    De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KLOPPR, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht zijn, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2.5                    Als partijen voor een dienstverlening door KLOPPR een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
2.6                    KLOPPR is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
2.7                     Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient KLOPPR de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
2.8                    Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
2.9                    KLOPPR heeft het recht prijzen jaarlijks aan te passen.
2.10                  Voorafgaand aan de ingang ervan zal KLOPPR de prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
2.11                   De consument heeft het recht om de overeenkomst met KLOPPR op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 3 : Betalingen en betalingstermijn

3.1                     KLOPPR mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag al in rekening brengen.
3.2                    De klant dienst betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
3.3                    Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat KLOPPR de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3.4                    KLOPPR behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 : Gevolgen niet tijdig betalen

4.1                     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is KLOPPR gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.2                    Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan KLOPPR.
4.3                    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.4                    Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag KLOPPR zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.5                    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van KLOPPR op de klant onmiddellijk opeisbaar.
4.6                    Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door KLOPPR, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan KLOPPR te betalen.

Artikel 5 : Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 6 : Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan KLOPPR te verrekenen met een vordering op KLOPPR.

Artikel 7 : Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor KLOPPR enkel een inspanningsverlichting en dus geen resultaatverplichting.

Artikel 8 : Uitvoering van de overeenkomst

8.1                     KLOPPR voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
8.2                    KLOPPR heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
8.3                    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
8.4                    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat KLOPPR tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
8.5                    Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat KLOPPR tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
8.6                    KLOPPR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KLOPPR is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.7                    Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KLOPPR  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.8                    De klant vrijwaart KLOPPR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 9 : Informatieverstrekking door de klant

9.1                     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan KLOPPR.
9.2                    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
9.3                    Als en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert KLOPPR de betreffende bescheiden.
9.4  Stelt de klant niet, niet tijdig of iet behoorlijk de door KLOPPR redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 10 : Auteursrecht en intellectueel eigendom

10.1                   KLOPPR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2                  De klant mag de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KLOPPR (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
10.3                  KLOPPR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebruikt.
10.4                  In de door KLOPPR ontwikkelde producten mag ten alle tijden een naamsvermelding van KLOPPR worden opgenomen, hetzij in de vorm van een tekstuele vermelding of een plaatsing van het beeldmerk van KLOPPR.
10.5                  De klant stemt in dat het logo van de klant, ontwerpen of producten die voor de klant door KLOPPR zijn gemaakt of ervaringen van de klant herkenbaar worden gepubliceerd en door KLOPPR als promotiedoeleinden kan worden gebruikt, tenzij deze uitingen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten.

Artikel 11 : Klachten

11.1                   De klant dient een door KLOPPR geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
11.2                   Afwijking tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke concept kunnen geen reden vormen voor korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
11.3                   Voldoet het geleverde product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant KLOPPR daarvan binnen zeven dagen na afronding van de overeenkomst, doch in ieder geval binnen een maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen
11.4                  De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat KLOPPR in staat is hierop adequaat te reageren.
11.5                  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
11.6                   Als een klacht redelijkerwijs gegrond is zal KLOPPR alsnog aanpassingen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de klant als overbodig blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In geval van overbodig, hoeft KLOPPR de klant daarom niet schadeloos te stellen.
11.7                   Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat KLOPPR gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
11.8                  Consumenten dienen KLOPPR uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 12 : Geheimhouding

12.1                   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.
12.2                  Als door een rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling KLOPPR vertrouwelijke informatie moet verstrekken, dan is de klant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13 : Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als KLOPPR een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan KLOPPR zijn verschuldigd.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid KLOPPR

14.1                  KLOPPR is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
14.2                  als KLOPPR aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
14.3                  KLOPPR is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
14.4                  Als KLOPPR aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5                  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, concepten, tekeningen, omschrijvingen op de website of social mediakanalen van KLOPPR zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 15 : Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van KLOPPR vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 : Recht op ontbinding

16.1                   Als de overeenkomst schriftelijk akkoord wordt gegeven en/of bij betaling van de factuur is de opdracht per direct definitief.
16.2                  Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen.
16.3                  Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, is de klant gehouden tot betaling van een bedrag, wat is vastgesteld in de extra voorwaarden voor de overeenkomst. Mits deze extra voorwaarden niet zijn vastgesteld is de klant gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
16.4                  Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KLOPPR, zal KLOPPR in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
16.5                  Als de overdracht van de werkzaamheden voor KLOPPR extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
16.6                  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer KLOPPR toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
16.7                   Is de nakoming van de verplichtingen door KLOPPR niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat KLOPPR in verzuim is.

Artikel 17 : Overmacht

17.1                   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch op grond van, op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2                  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KLOPPR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de klant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
17.3                  KLOPPR heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de klant zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4                  Als zich een overmacht situatie voordoet waardoor KLOPPR een of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat KLOPPR er weer aan kan voldoen.
17.5                  Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
17.6                  KLOPPR is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 18 : Wijzigen van de overeenkomst

Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 19 : Wijzigen van de algemene voorwaarden

19.1                  KLOPPR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2                  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3                  Grote inhoudelijke wijzigingen zal KLOPPR zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
19.4                  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Algemene
voorwaarden

Laatst gewijzigd: 01 juni 2022, 11:54

Het is misschien wel de meest saaie pagina van de website. De pagina met de algemene voorwaarden, maar ze moeten online dus daarom vind je ze hier.

Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Definities

KLOPPR  
KLOPPR Reclamebureau, gevestigd te Baarlo, onder KvK nummer 81809522.

Klant
Degene met wie KLOPPR een overeenkomst is aangegaan.

Partijen  
KLOPPR en klant samen.

Overeenkomst
De overeenkomst tot dienstverlening.

Consument
Een klant die ook een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1                     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens KLOPPR.
1.2                     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden al zij dat uitdrukkelijke en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3                     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 : Prijzen

2.1                     Alle prijzen die KLOPPR hanteert zijn in euro’s (€), zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
2.2                    Alle prijzen die KLOPPR hanteert voor de diensten, op de website, via social media of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan KLOPPR te allen tijde wijzigen.
2.3                    De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door KLOPPR vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
2.4                    De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KLOPPR, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht zijn, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2.5                    Als partijen voor een dienstverlening door KLOPPR een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
2.6                    KLOPPR is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
2.7                     Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient KLOPPR de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
2.8                    Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
2.9                    KLOPPR heeft het recht prijzen jaarlijks aan te passen.
2.10                  Voorafgaand aan de ingang ervan zal KLOPPR de prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
2.11                   De consument heeft het recht om de overeenkomst met KLOPPR op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 3 : Betalingen en betalingstermijn

3.1                     KLOPPR mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag al in rekening brengen.
3.2                    De klant dienst betalingen achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
3.3                    Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat KLOPPR de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3.4                    KLOPPR behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 : Gevolgen niet tijdig betalen

4.1                     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is KLOPPR gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.2                    Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan KLOPPR.
4.3                    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.4                    Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag KLOPPR zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.5                    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van KLOPPR op de klant onmiddellijk opeisbaar.
4.6                    Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door KLOPPR, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan KLOPPR te betalen.

Artikel 5 : Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 6 : Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan KLOPPR te verrekenen met een vordering op KLOPPR.

Artikel 7 : Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor KLOPPR enkel een inspanningsverlichting en dus geen resultaatverplichting.

Artikel 8 : Uitvoering van de overeenkomst

8.1                     KLOPPR voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
8.2                    KLOPPR heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
8.3                    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
8.4                    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat KLOPPR tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
8.5                    Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat KLOPPR tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
8.6                    KLOPPR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KLOPPR is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.7                    Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KLOPPR  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.8                    De klant vrijwaart KLOPPR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 9 : Informatieverstrekking door de klant

9.1                     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan KLOPPR.
9.2                    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
9.3                    Als en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert KLOPPR de betreffende bescheiden.
9.4  Stelt de klant niet, niet tijdig of iet behoorlijk de door KLOPPR redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 10 : Auteursrecht en intellectueel eigendom

10.1                   KLOPPR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2                  De klant mag de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KLOPPR (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
10.3                  KLOPPR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebruikt.
10.4                  In de door KLOPPR ontwikkelde producten mag ten alle tijden een naamsvermelding van KLOPPR worden opgenomen, hetzij in de vorm van een tekstuele vermelding of een plaatsing van het beeldmerk van KLOPPR.
10.5                  De klant stemt in dat het logo van de klant, ontwerpen of producten die voor de klant door KLOPPR zijn gemaakt of ervaringen van de klant herkenbaar worden gepubliceerd en door KLOPPR als promotiedoeleinden kan worden gebruikt, tenzij deze uitingen gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten.

Artikel 11 : Klachten

11.1                   De klant dient een door KLOPPR geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
11.2                   Afwijking tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke concept kunnen geen reden vormen voor korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
11.3                   Voldoet het geleverde product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant KLOPPR daarvan binnen zeven dagen na afronding van de overeenkomst, doch in ieder geval binnen een maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen
11.4                  De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat KLOPPR in staat is hierop adequaat te reageren.
11.5                  De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
11.6                   Als een klacht redelijkerwijs gegrond is zal KLOPPR alsnog aanpassingen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de klant als overbodig blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In geval van overbodig, hoeft KLOPPR de klant daarom niet schadeloos te stellen.
11.7                   Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat KLOPPR gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
11.8                  Consumenten dienen KLOPPR uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 12 : Geheimhouding

12.1                   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.
12.2                  Als door een rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling KLOPPR vertrouwelijke informatie moet verstrekken, dan is de klant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13 : Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als KLOPPR een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan KLOPPR zijn verschuldigd.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid KLOPPR

14.1                  KLOPPR is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
14.2                  als KLOPPR aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
14.3                  KLOPPR is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
14.4                  Als KLOPPR aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5                  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, concepten, tekeningen, omschrijvingen op de website of social mediakanalen van KLOPPR zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 15 : Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van KLOPPR vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 : Recht op ontbinding

16.1                   Als de overeenkomst schriftelijk akkoord wordt gegeven en/of bij betaling van de factuur is de opdracht per direct definitief.
16.2                  Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen.
16.3                  Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de klant, is de klant gehouden tot betaling van een bedrag, wat is vastgesteld in de extra voorwaarden voor de overeenkomst. Mits deze extra voorwaarden niet zijn vastgesteld is de klant gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
16.4                  Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KLOPPR, zal KLOPPR in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de klant toerekenbaar zijn.
16.5                  Als de overdracht van de werkzaamheden voor KLOPPR extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan de klant in rekening gebracht.
16.6                  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer KLOPPR toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
16.7                   Is de nakoming van de verplichtingen door KLOPPR niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat KLOPPR in verzuim is.

Artikel 17 : Overmacht

17.1                   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch op grond van, op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2                  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KLOPPR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de klant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
17.3                  KLOPPR heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de klant zijn verplichtingen had moeten nakomen.
17.4                  Als zich een overmacht situatie voordoet waardoor KLOPPR een of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat KLOPPR er weer aan kan voldoen.
17.5                  Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
17.6                  KLOPPR is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 18 : Wijzigen van de overeenkomst

Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 19 : Wijzigen van de algemene voorwaarden

19.1                  KLOPPR is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.2                  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
19.3                  Grote inhoudelijke wijzigingen zal KLOPPR zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
19.4                  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.